Regulamin Platformy EDU.szygmon.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Platforma EDU.szygmon.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Platformę EDU.szygmon.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Platformy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej EDU.szygmon.pl umożliwiający złożenie Zamówienia wybranego Pakietu.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę ze Usługodawcą, posiadający indywidualne Konto.
 3. KONTO – indywidualne konto użytkownika z unikalnym adresem e-mail oraz nazwą użytkownika.
 4. PAKIET – dostępny na Platformie zakres kursów edukacyjnych, będący przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą.
 5. REGULAMIN - niniejszy regulamin Platformy.
 6. PLATFORMA - portal internetowy Usługodawcy działający pod adresem EDU.szygmon.pl.
 7. USŁUGODAWCA – właściciel Platformy - Szymon Michalewicz.
 8. ADRES E-MAIL USŁUGODAWCY – adres edu@szygmon.pl.
 9. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Kupna Usługi z Usługodawcą.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Platforma EDU.szygmon.pl prowadzi sprzedaż Usług (kursów edukacyjnych) za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Platformy podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki.
 3. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową Platformy za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia na Platformie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 5. Wszelkie treści umieszczone na Platformie są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest ich kopiowanie i wykorzystywanie poza Platformą.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY KUPNA

 1. Do zawarcia Umowy Kupna, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Usługodawcę sposobem, zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta z jego Zamówieniem.

§ 5 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 84 1140 2004 0000 3902 8008 2224 (mBank). W tytule przelewu należy wpisać swój adres e-mail oraz nazwę wybranego Pakietu.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Kupna w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Kupna stanowi inaczej.
 5. Usługa zostaje aktywowana dopiero po jej opłaceniu.
 6. Operatorem płatności elektronicznych jest PayPal.

§ 6 REKLAMACJA USŁUGI

 1. Usługobiorca ma prawo do reklamacji niedziałającej usługi. Podstawą będzie wysłanie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy z opisaniem problemu wraz ze zrzutami ekranu, dokumentującymi niepoprawne działanie usługi.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
 3. odpowiedź na reklamację jest przekazywana poprzez wiadomość mailową.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Kupna jest uważana za niezawartą.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Usługodawca dokona zwrotu wartości Usługi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Kupna.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument otrzymał dostęp do Usługi.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Kupna przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 8 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Platformy korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Kupna Usługi.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców na Platformie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Platformy treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Platformy i prezentowanych w nim materiałów.

§ 9 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia na Platformie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 10 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Platformę zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Kupna między Platformą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution).